Elcertifikat

Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem för att öka andelen el från förnybara energikällor (se EU-direktiv nedan). Sverige och Norge har ett gemensamt system där varje land ska finansiera förnybar elproduktion i perioden 2012-2021 och det totala målet uppgår till 46,5 TWh. Målet ska uppnås genom att staten skapar en efterfrågan av elcertifikat genom en lagstadgad kvot på elanvändningen. Producenter av el med vatten, bio, sol och vindkraft kan få ett (1) elcertifikat per MWh el.

Marknadspriset skapas genom traditionell röstmäkling mellan marknadens aktörer och prisinformation har sammanställs kontinuerligt av SKM sedan 2003. Faktorer som påverkar priset är dels fundamentala som kvotplikt, elanvändning, ackumulerade överskottet samt marknadsaktörernas behov av risksäkring och aktörernas tro om framtida elcertifikatpriser.

Produkterna som handlas på elcertifikatmarknaden är Spot och terminsprodukter med leverans och betalning i olika framtida Mars-kontrakt (terminskontrakt). Handelsposterna är vanligtvis multiplar av 5000 elcertifikat.

Våra kunder är både de kvotpliktiga elleverantörerna (köpare), producenter (säljare) samt aktörer som bedriver handel med elcertifikat. SKM är den största och mest likvida marknadsplatsen för handel med elcertifikat.

Fakta

EU

Förnybarhetsdirektivet 2009/28/EG

Sverige

Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Lag (2011:1200) om elcertifikat

Förordning(2003:120) om elcertifikat

Norge

Innstilling til Stortinget fra energy- og miljökomiteen (Prop. 97 L (2014-2015))

Ändring beträffande 10 MW gränsen

Sverige-Norge avtal

Avtal med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat Stockholm den 29 juni 2011

Ändring av Sve-Nor avtal

Ändring av avtal om en gemensam marknad för elcertifikat

Mäklare

Peter Chudi08 506 263 94
Jörgen Palm08 506 263 93